6-3-2018 Tour Cù Lao Chàm HDV Đặng Văn Chương Và Thúy Na