20-3-2019 Cù Lao Chàm Tặng Bánh-Lê Khắc Liêm Vietsheen Travel