16-3-2019 Bà Nà Hills- HDV Đặng Văn Chương Vietsheen Travel